ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
دانلود رایگان فیلم دانلود فیلم خرید کریو خرید vpn Google
 
 
ระบบสารสนเทศ/งานต่าง ๆ
ระบบสารสนเทศงานรับนิสิต
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ
งานพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน
งานสภาวิชาการ
งานการศึกษาต่อเนื่อง
งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
งานตรวจกระดาษคำตอบ
 
งานบริหารหลักสูตร กลับหน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ 

 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 
 การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 การจัดทำผลการเรียนรู้ (LOs) โดย รศ.อธิคม ฤกษบุตร
 การทวนสอบ
 การทวนสอบ โดย รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล
 คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558
 ประกาศแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
   
 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. 
 สถานะหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2561 

ประกาศ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..... สาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)
 


แบบฟอร์ม ต่าง ๆ

# แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานพิจารณาอนุมัติ

 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี   (24 กุมภาพันธ์ 2560) 
 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท (22 มิถุนายน 2560)

 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก (รอการปรับข้อมูล)
 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

# แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

 แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
 แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา 

# แบบฟอร์มสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

 แบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่
 แบบฟอร์มสำหรับการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (Quality Improvement Plan(สำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ต่ำกว่า 3.01)
 แบบเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  (24 กุมภาพันธ์ 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.3   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.4   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.5   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.6   (14 กรกฎาคม 2560) 
 แบบฟอร์ม มคอ.7   (14 กรกฎาคม 2560) 
 
แบบฟอร์ม มคอ.3 (ฉบับย่อ) ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาหลักสูตร 
 
แบบฟอร์ม มคอ.4 (ฉบับย่อ) ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาหลักสูตร 
 
แบบฟอร์มปิดหลักสูตร   

    Home    
 
خرید کریو خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن خرید vpn دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید وی پی ان خرید وی پی ان خرید vpn خرید vpn خرید فیلترشکن موبایل خرید وی پی ان خرید کریو خرید vpn Google