ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.60 ถึงวันที่ 16 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     
   ภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ประกาศเชิญชวนส่วนงาน/หน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์ม ซึ่งแบ่งตามประเภทของโครงการ  จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ไปยังภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อนางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ โทรศัพท์ 074-673230 หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 61-7300

 
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. ประกาศ
     1.1
ประกาศ "โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า"
     
1.2 ประกาศ "โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม"
     
1.3 ประกาศ "โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม"

 
2. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

3. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
    
3.1 "โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า"
   
 3.2 “โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม” 
   
 3.3 “โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม”