ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.61 ถึงวันที่ 16 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
     
คลิกรายละเอียด

1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (PDF)

2. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PDF)

3. แบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Word)

4. แบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Word)