ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.61 ถึงวันที่ 18 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อให้บุคลากรของส่วนงานวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดโครงการขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ เวลา 13.00 – 16.00 น