ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ม.ค.62 ถึงวันที่ 9 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนิสิต
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนิสิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ควบคู่กับการเรียนรายชา 0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และรายวิชา 0000122 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง