ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 1 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561