ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.63 ถึงวันที่ 25 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับส่วนงาน