ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 มี.ค.63 ถึงวันที่ 2 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ "Lean Follow up"
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ "Lean Follow up" โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานก่อนและหลังการนำเครื่องมือลีนมาปรับใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำข้อเสนอแนะจากวิทยากรไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณยุพา แก้วมณี เป็นวิทยากรในการบรรยาย