ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 มี.ค.63 ถึงวันที่ 17 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non – degree
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Non – degree เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส โรงแรมนิวซีซัน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดต้นแบบของชุดวิชา (module) ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย