ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 เม.ย.63 ถึงวันที่ 29 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัดประเมินผล
 
     
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัดประเมินผล เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex ซึ่งทั้งนี้ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C206 ในการเป็น Host โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และมีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย