ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.63 ถึงวันที่ 15 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เติมตู้ปันสุข
 
     
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีบริการ "TSU ตู้ปันสุข" เปิดสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งมอบอาหารและเครื่องบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นั้น ในการนี้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล) อาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกันเติมอาหารและเครื่องบริโภค ในตู้ปันสุข เพื่อบริการผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน