ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 8 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TSU Test of English Proficiency (TSU-TEP) และ TOEIC
 
     
ฝ่ายวิชาการ โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TSU Test of English Proficiency (TSU-TEP) และ TOEIC ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TSU Test of English Proficiency (TSU-TEP) และ TOEIC และมีผลการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมและมั่นใจในการสอบ TSU Test of English Proficiency (TSU-TEP) และ TOEIC และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในห้องเรียน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร