ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
 
     

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน พ.. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์หฤทัย บุญศรี อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ์ และอาจารย์สุวิมล ทวิสุวรรณ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร