ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ 5 ส
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ 5 ส เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสงขลา และห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง วัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของบุคลากรฝ่าย เพื่อให้กิจกรรม 5 ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และเพื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน