ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.63 ถึงวันที่ 2 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา มคอ.2 แบบ WIL และการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว)
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา มคอ.2 แบบ WIL และการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ (การฝังตัว) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting จากห้องประชุม C206 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจการสร้างเครือข่าย และเทคนิคในการฝังตัวในสถานประกอบการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถออกแบบ ร่าง รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 แบบ WIL ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย