ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.63 ถึงวันที่ 2 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์
 
     
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์ เมื่อวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และออกแบบวิธีการวัดและสร้างเครื่องมือในการประเมินผลแบบออนไลน์ได้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย