ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ค.63 ถึงวันที่ 10 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ Webex และ TSU MOOC
 
     

ฝ่ายวิชาการ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ Webex และ TSU MOOC ให้กับผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2563) จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม C 107 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  และผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1/2563 ต่อไป