ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.ค.63 ถึงวันที่ 17 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex