ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนว
 
     
 ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนว ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมนิวซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่ครูแนะแนวและเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูนผล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของแก่น ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร