ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.64 ถึงวันที่ 4 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานฯ
 
     
ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและแนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม บ้านหนานสวรรค์ & รีสอร์ท พัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและแนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายวิชาการ