ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.64 ถึงวันที่ 14 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมพิจารณาข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดให้คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดทำ PLOs หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเสนอ (ร่าง) รายวิชาเพื่อบรรจุในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ความทราบแล้วนั้น เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ฝ่ายวิชาการ จึงกำหนดจัดประชุมพิจารณาข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ (ร่าง) รายวิชาเพื่อบรรจุในหลักสูตรปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านทางออนไลน์ ระบบ Cisco Webex Meeting