ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.64 ถึงวันที่ 14 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจแนวทางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)