ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.64 ถึงวันที่ 28 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสวนาแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบ Non-degree
 
     

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการเสวนาแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบ Non-degree เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบ Non-degree และพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และอาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร