ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ก.พ.64 ถึงวันที่ 3 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
     

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออนไลน์ และสามารถนำแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออนไลน์ได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร