ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 23 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
 
     
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า พัฒนาสมรรถนะทางภาษาของนิสิตและบุคลากร
** เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
** ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ คุณนภัทร ภัทรเดชากูล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมี ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา และนางสาวพัชรวรรลย์ มานะศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ร่วมลงนาม และมีผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นองค์กรที่อยู่ในสังกัดฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานและบริการทดสอบความสามารถทางภาษา พัฒนาสมรรถนะสากลทางภาษาของนิสิตและบุคลากร พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา จัดทดสอบวัดความสามารถทางภาษา รวมถึงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับ จัดตั้งให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP จากสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) และสามารถจัดสอบ TOEFL ITP โดยรักษามาตรฐานตาม ข้อกําหนดในการสอบ TOEFL ITP ได้อย่างครบถ้วน และผลคะแนนยังสามารถใช้เป็น หลักฐานอย่างเป็นทางการได้
**ทั้งนี้ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า มีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาของ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดทําบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยคต่อการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณมากยิ่งขึ้นในอนาคต