ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.64 ถึงวันที่ 19 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ
 
     

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง ความท้าทายและความคาดหวัง : การผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร ทำให้นิสิตสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ