ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564