ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 เม.ย.64 ถึงวันที่ 22 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสาธารณะ
 
     

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสาธารณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ วัดโรงวาส จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสาธารณะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการ