ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.64 ถึงวันที่ 20 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยน + เรียนรู้ + ดูแบบ = หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree)
 
     

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน + เรียนรู้ + ดูแบบ = หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree)  ในวันพฤหัสบดี ที่ 20  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  Cisco Webex  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree) โดยมีคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 165  คน