ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.64 ถึงวันที่ 20 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทึกการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
     

บันทึกการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์  2564

https://drive.google.com/file/d/19GO19K1PlKkpf3B-FvfthPpEbA4QVLaj/view?usp=sharing