ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.64 ถึงวันที่ 20 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง ความท้าทายและความคาดหวัง : การผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการ
 
     

บันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ  เรื่อง  ความท้าทายและความคาดหวัง : การผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการ  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม  2564

Webex meeting recording: โครงการเสริมสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ-20210319 0516-1

Recording link: https://thaksin.webex.com/thaksin/ldr.php?RCID=4ad2bb59f3c34110b0af9e21c28ac23f