ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.64 ถึงวันที่ 20 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทึกการเสวนาโครงการแลกเปลี่ยน + เรียนรู้ + ดูแบบ = หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree)
 
     


บันทึกการเสวนาโครงการแลกเปลี่ยน + เรียนรู้ + ดูแบบ = หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Degree/Non-degree)  วันพฤหัสบดี ที่ 20  พฤษภาคม  2564

Recording link: https://thaksin.webex.com/thaksin/ldr.php?RCID=80b9a6ec624d453d9f071fb7ee2a6cb8

 

เอกสารการนำเสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม        (ไฟส์นำเสนอ)

- หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  กล่อมพงษ์       (ไฟส์นำเสนอ)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชะลอวัย

 

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์  แดงมณี            (ไฟส์นำเสนอ)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธ์  บุญชุม       (ไฟส์นำเสนอ)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

 

อาจารย์ ดร.ณภัทร  แก้วภิบาล              (ไฟส์นำเสนอ)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

 

อาจารย์ ดร.นิชากรณ์  พันธ์คง               (ไฟส์นำเสนอ)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า