ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 25 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านข้อสอบ TSU-TEP
 
     

ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านข้อสอบ TSU-TEP ดำเนินการโดยสอบผ่านระบบออนไลน์ Google Form ระหว่างวันที่ วันที่ 20 28 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ฝึกทำแบบทดสอบที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR และเพื่อวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ 7.1ข-6 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล (ด้านภาษาอังกฤษ)