ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ก.ค.64 ถึงวันที่ 29 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TSU-TEP
 
     

ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TSU-TEP อบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 , 16 , 19-20 , 22-23 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TSU-TEP สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้