ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.64 ถึงวันที่ 4 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564
 
     
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการประชุมฝ่ายวิชาการเป็นประจำทุก 2 เดือน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting