ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.64 ถึงวันที่ 17 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
 
     

ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 อบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน