ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.64 ถึงวันที่ 26 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 
     

ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เมื่อวันที่ 2 - 4 , 9 - 11 , 16 - 18 , 23 - 25 สิงหาคม 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลี รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 49 คน