ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.ย.64 ถึงวันที่ 16 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     
ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 5 ปี ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ โดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตร ฯ พร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดประชุมคณะทำงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting