ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.64 ถึงวันที่ 27 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564
 
     
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการประชุมฝ่ายวิชาการเป็นประจำทุก 2 เดือน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting