ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.64 ถึงวันที่ 27 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการจัดสอบ TSU-TEP สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 
     

ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการจัดสอบ TSU-TEP สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 15401 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทำแบบทดสอบที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR วัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ และสามารถนำผลคะแนนยื่นเพื่อต่อสัญญาจ้างตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน