ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 14 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติฯ
 
     

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Manpower Development Academy ; TSU-MA) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Manpower Development Academy ; TSU-MA)