ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการรับฟังเสียง “ทิศทางและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-degree”
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายให้มีการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาชาติที่สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) โดยมีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Manpower Development Academy ; TSU-MA) เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาให้รองรับการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วยวัย

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดทิศทางและกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดโครงการรับฟังเสียง “ทิศทางและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-degree เมื่อวันจันทร์ ที่ 27  ธันวาคม  2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting