ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ฝ่ายวิชาการ
 
     

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมสกายเลาจน์ ชั้น 8 โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรฝ่ายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกำหนดระบบงาน กระบวนการทำงานหลัก กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานแต่ละภารกิจ เพื่อติดตามผลการดำเนินการงาน สร้างความสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข กิจกรรม Happy Brain , Happy Work - life ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ