ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.65 ถึงวันที่ 10 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมหารือการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ฝ่ายวิชาการ
 
     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหารือการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting