ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ม.ค.65 ถึงวันที่ 20 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง Skill Mapping : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
 
     

ด้วยฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง  Skill Mapping : การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด  เมื่อวันพุธ ที่ 19 มกราคม  2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  Cisco Webex เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน  ผู้ใช้บัณฑิต และสังคม