ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 29 เม.ย.65 ถึงวันที่ 29 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทึกการอบรมโครงการ Train the trainer : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
 
     
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ  เรื่อง “Train the trainer : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ"  ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน  2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  Cisco Webex Meeting เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิต

บันทึกการอบรม    Recording


เอกสารประกอบการอบรม    entrepreneur mindset   CM-Coach-Toolkit   startup_business_guide   ValueCreationBook