ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.65 ถึงวันที่ 3 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการจัดสอบ TOEFL ITP
 
     

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ได้จัดโครงการจัดสอบ TOEFL ITP ณ ห้อง 18803 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป