ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.65 ถึงวันที่ 9 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการจัดสอบ TSU-TEP
 
     

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการจัดสอบ TSU-TEP ณ ห้อง 18803 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป