ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ค.65 ถึงวันที่ 11 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการฯ
 
     
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ตามความทราบแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18310 อาคาร 50 ปี และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex