ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวการฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 21 ก.ค.65 ถึงวันที่ 21 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทักโครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 1
 
     

โครงการ Share and Learn “การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ” ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม  2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

(วิทยากรโดย อาจารย์จิราพร  คงรอด  บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับมหาวิทยาลัย)

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้